ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

สรุปจำนวนลงทะเบียนจำแนกตามกลุ่มเรียน รายวิชา GE
ถึง