ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

จำนวนนักศกษาตามตามรุ่นกลุ่ม