ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

กัมพูชา 1 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ปริญญาตรี

1 2560 603020110012 นางสาวมวยโฮง จุม พยาบาลศาสตร์ 2.66

 

ลาว 27 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2561 613090110628 Miss Phoy phailin Vongnoulat การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.42
2 2561 613090110636 Mr.Thanaphone Phommaxay การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 2.23
3 2562 623090110312 นางสาวเกสร สุวรรณสาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 3.25

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2561 616150110248 นางมะไลวัน บัวพันทะวง การบริหารและพัฒนาการศึกษา 3.5

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

1 2561 613070310107 Mr.Sihalath cho i เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.58
2 2561 613070510086 Mr.Saophachanh Theppany นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2.33

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

1 2561 613040710154 นายแปบซี่ บุนยะลาด เทคโนโลยีการเกษตร(แขนงพืชศาสตร์) 1.76
2 2562 624040710052 นายท่า อินทะกุมาน เทคโนโลยีการเกษตร(แขนงพืชศาสตร์) 2.57

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2562 622030700141 นายเม็ดมณี วันทานุวงค์ เทคนิคสถาปัตยกรรม 3.17

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2561 614030110165 นายธรรมสิน ราชพน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2.69

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2559 593030610103 นายอนุสอน เพชรชมภู วิศวกรรมโยธา 2.33

 

วิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 2561 611050100290 นายบินลี่ ไชยะจัก ช่างยนต์ 1.95
2 2561 611050400179 นายพอนทะวี ชะนะหง ช่างไฟฟ้ากำลัง 1.76
3 2561 611050800295 นางสาววิไลวัน ชุมพนพักดี การบัญชี 1.87

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2561 612050500026 พระขันแก้ว แปงโกดแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.83
2 2561 612050500034 พระคำผัน ทำมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.61
3 2561 612050500042 พระแจ้งสะหวัด เนียมมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.16
4 2561 612050500083 พระนา แก้วประเสริฐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.83
5 2561 612050500174 พระวงวิไล สีทำมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.7
6 2561 612051100289 นางสาวสุกดาวอน ดวงสะหว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.36

ปริญญาตรี

1 2562 623050110104 นายทินกร เพชรลือชัย วิศวกรรมพลังงาน 2.68

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623011710406 นางสาวสอน จะเลินสุก ภาษาอังกฤษ .5

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2562 624171120246 นางสาวส้มโอ แก้วน้ำ การบัญชี 1.6
2 2562 624171140137 นางสาววาสนา ศรีบุญเรือง การบัญชี 3.23

ปริญญาตรี

1 2559 593070110360 Mr.Detlavanh Sayavong การจัดการ 1.46
2 2559 593070110378 Mr.Tony Souvolavong การจัดการ 2.13
3 2561 613070410055 Miss Souphinmany Alinna คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.61

 

เวียดนาม 12 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2560 603090210460 นางสาวBao Chau Dang การโรงแรมและภัตตาคาร 3.3
2 2561 613090110461 Miss Thi My Duyen Ngo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.2
3 2561 613090110479 Miss Thi Hong Hanh Dao การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 3.3
4 2561 613090110487 Mr.Van Duan Vi การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 2.64
5 2561 613090110495 Mr.Duc Phu Dinh การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 2.61
6 2561 613090110503 Miss Nhu Quynh Vo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 2.42
7 2561 613090110511 Mr.Van Nam Nguyen การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.15
8 2561 613090110529 Miss Thi My Duyen Vy การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.22

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2556 566010111425 Mr.HA THANH NGUYEN การบริหารการศึกษา 3.65

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623110510137 นายQuoc Manh Luong วิศวกรรมไฟฟ้า 2.47

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623011910212 Mr.Luong Van Don ภาษาจีน 2.55

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2562 624171120352 Mr.Nguyen Huu Phuoc การบัญชี 0