ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

จีน 49 คน

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2564 646150720084 Miss Yang RuoHan หลักสูตรและการสอน 3.66
2 2564 646150720092 Miss Mou Haiyan หลักสูตรและการสอน 3.72
3 2564 646150720118 Mr.Deng Renjie หลักสูตรและการสอน 3.66
4 2564 646150720159 Miss Zhu Yanqiu หลักสูตรและการสอน 3.66
5 2565 656150720083 Miss Deng Shuwen หลักสูตรและการสอน 3.61
6 2565 656150720091 Miss Luo Danyang หลักสูตรและการสอน 3.66
7 2565 656150720125 Miss Nie Ziyi หลักสูตรและการสอน 3.61
8 2565 656150720133 Miss Zheng Xiaojuan หลักสูตรและการสอน 3.66
9 2565 656150720141 Miss Liu Ningqi หลักสูตรและการสอน 3.72
10 2565 656150720158 Mr.Zhou Chun หลักสูตรและการสอน 3.61
11 2565 656150720166 Mr.Shan Xuanqi หลักสูตรและการสอน 3.66
12 2565 656150720174 Miss Fu Xiaoya หลักสูตรและการสอน 3.61
13 2565 656150720182 Miss Wang Yao หลักสูตรและการสอน 3.72
14 2565 656150720190 Mr.Xie Lei หลักสูตรและการสอน 3.6
15 2565 656150720208 Mr.Yi Han หลักสูตรและการสอน 3.57
16 2565 656150720216 Miss Yang Songdie หลักสูตรและการสอน 3.57
17 2565 656150720224 Mr.Zhenyi Li หลักสูตรและการสอน 3.6
18 2566 666150720041 Miss Zhang Xue หลักสูตรและการสอน 3.66
19 2566 666150720058 Miss Jelsha Buenaobra หลักสูตรและการสอน 0
20 2566 666150720066 Miss Huang Yufang หลักสูตรและการสอน 3.57
21 2566 666150720074 Miss Zhongting Meng หลักสูตรและการสอน 3.57
22 2566 666150720082 Mr.Li Shengqiang หลักสูตรและการสอน 3.45
23 2566 666150720090 Miss Jinling Wei หลักสูตรและการสอน 3.57
24 2566 666150720108 Miss Yu Xinxin หลักสูตรและการสอน 3.57
25 2566 666150720116 Miss Qin Guoshi หลักสูตรและการสอน 3.57

ปริญญาเอก

1 2564 647150120077 Miss Guo Rui หลักสูตรและการสอน 3.8
2 2564 647150120085 Mr.Chen Xuyang หลักสูตรและการสอน 3.8
3 2564 647150120093 Miss Gan Ting หลักสูตรและการสอน 3.81
4 2564 647150120101 Miss Huang Ying หลักสูตรและการสอน 3.7
5 2564 647150120119 Mr.Wang Xiaotian หลักสูตรและการสอน 3.75
6 2564 647150120127 Mr.Yu Siliang หลักสูตรและการสอน 3.87
7 2564 647150120143 Miss Li Ruijuan หลักสูตรและการสอน 3.75
8 2565 657150120043 Miss Fu Yalu หลักสูตรและการสอน 3.66
9 2565 657150120050 Miss Gui Qianqi หลักสูตรและการสอน 3.72
10 2565 657150120068 Miss Zhang Meng หลักสูตรและการสอน 3.72
11 2565 657150120076 Mr.Huang Dongyang หลักสูตรและการสอน 3.68
12 2565 657150120084 Mr.Li Yi หลักสูตรและการสอน 3.75
13 2565 657150120092 Mr.Yao Cheng หลักสูตรและการสอน 3.85
14 2565 657150120100 Mr.Zhao Xu หลักสูตรและการสอน 3.65
15 2565 657150120118 Mr.Zhou Yongzhi หลักสูตรและการสอน 3.62
16 2565 657150120126 Miss Xie Qiuxia หลักสูตรและการสอน 3.68
17 2565 657150120134 Miss Xiang Xingxing หลักสูตรและการสอน 3.65
18 2566 667150120026 Mr.Xulong Zhang หลักสูตรและการสอน 0
19 2566 667150120083 Mr.Cheng Aihua หลักสูตรและการสอน 3.5
20 2566 667150120091 Miss Zhao Jing หลักสูตรและการสอน 0
21 2566 667150120109 Miss Zou Jing หลักสูตรและการสอน 3.66
22 2566 667150120117 Mr.Feifei Yang หลักสูตรและการสอน 3.66
23 2566 667150120125 Mr.Tian Maocai หลักสูตรและการสอน 0
24 2566 667150120133 Mr.Wei Junfeng หลักสูตรและการสอน 0

 

ลาว 15 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 2565 651130100480 นายมล อินทวงศ์ ช่างยนต์ 3.12
2 2566 661131100256 นายผล อินทวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.01
3 2567 671130400144 นางสาวแป้ง ไชยะสัก ช่างไฟฟ้ากำลัง 0
4 2567 671130800152 นางสาวฝน กิมมณี การบัญชี 0

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2566 664070110039 นางสาวมูลี มนตรี การจัดการ 3.45

ปริญญาตรี

1 2567 673070110014 Miss Somphone Linvilay การจัดการ 0
2 2567 673070110352 Miss Anouphap Phetsomphou การจัดการ 0

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาเอก

1 2567 677150220031 นายสถาพร สุวันนะลาสิ การบริหารและพัฒนาการศึกษา 0

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 2566 661040100140 นายสันทนา ตุ้มลำพร เกษตรศาสตร์ 3.58
2 2566 661040100355 นายบุญมี เพียงวิลัยวรรณ เกษตรศาสตร์ 3.45

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2566 662040200112 นายนนทวัด กองมนี พืชศาสตร์ 2.6

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2565 654110510108 นายหัดสะดม ไมชา วิศวกรรมไฟฟ้า 2.21

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2564 643010110127 นางสาวทิลา พนสะหวัด ภาษาอังกฤษ 2.46

 

วิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2566 662051100383 นายหนึ่งนครชัย บุญประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล 2.12
2 2567 672050100185 นายยศพล ชายชงเดด เทคนิคเครื่องกล 0

 

เวียดนาม 1 คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2567 673011420068 Mr.BIEN DOANTHE พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 0

 

Warning: ocilogoff() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\inetpub\wwwroot\misreg\index.php on line 349