ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

รายงานจำนวนเงินรายวิชา GE รายนักศึกษา (ลงทะเบียน)