ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

จำนวนลงทะเบียนตามรายวิชา