ระบบสารสนเทศสถิติ-รายงาน ระบบริการการศึกษา 

คำนวณค่า FTES